Birtokvédelmi kérelem

TÁJÉKOZTATÓ

Birtokvédelmi kérelem nyomtatványának kitöltéséhez, birtokvédelmi kérelem benyújtásához

 

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a kérelmet benyújtó személy, valamint a birtoksértést elkövetı személy vonatkozásában tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

  1. a kérelmet benyújtó személy nevét, lakcímét, illetve célszerű megadni egyéb elérhetőséget is (jogi személy esetén nevét, székhelyét), FONTOS, hogy a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott (természetes vagy jogi) személy nyújtsa be,
  2. a birtoksértést elszenvedett személy képviseletében eljáró személy nevét, lakcímét, ha nem képviselı jár el, akkor ezt nem kell kitölteni (ilyen esetben a Ket. 40/A.§-ának megfelelő meghatalmazás csatolása kötelező, ennek hiányában a hatóság az eljárást megszünteti!)
  3. a birtoksértő személy nevét, lakcímét (jogi személy esetén nevét, székhelyét), mert ismeretlen személy ellen nincs mód birtokvédelmi eljárás lefolytatására. FONTOS, hogy a birtoksértést ténylegesen elkövetı személy kerüljön itt megnevezésre, ne pl. az ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlan bérbe van adva és a bérlők a birtoksértők!

 

A birtoksértő cselekmény leírásának tartalmaznia kell:

  1. a birtokvitával érintett dolog megjelölését (ingatlanról vagy ingóról van-e szó, ingatlanon belül pl. útszakaszról, kertészről, lakásról, melléképületről stb., ingó esetén pl. gépjármű típusát, rendszámát)
  2. a jegyző illetékességét megalapozó adatokat (pl. a birtoksértéssel érintett ingatlan pontos, cím szerinti megjelölését)
  3. a kérelemnek határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket (A jegyzőhöz lehet benyújtani birtokvédelem iránti kérelmet a birtoksértés bekövetkezésétől számított 1 éven belül, az 1 éven túli birtoksértések esetében bírósághoz kell fordulni! Folyamatosan elkövetett birtokháborítás esetén az elkövetés kezdő időpontja az irányadó.)
  4. a kérelem benyújtásakor fennálló birtokállapotot (a sérelmes állapot leírását)
  5. az eredeti birtokállapotot (milyen volt a helyzet azelőtt, hogy a birtoksértés bekövetkezett volna, és ez az eredeti helyzet mikor és hogyan alakult ki)
  6. a birtokállapot megváltozására vonatkozó körülmények pontos leírását (pl. ki mikor és hogyan változtatta/sértette meg a birtokhelyzetet, próbálta-e a kérelmező felszólítani, visszaszerezni a birtokot, önként hagyott-e fel a birtoklással vagy kitették a birtokból stb. FONTOS, hogy a birtoksértő cselekmény során felmerült egyéb körülmények (pld. zajongás, sértegetés, személyeskedés, erőszakoskodás, fenyegetés) szabálysértés vagy bűncselekmény megállapítása szempontjából bírhat jelentőséggel, ezek a körülmények NEM kerülnek értékelésre, mert nem tartozik birtokvédelmi hatáskörbe!)

 

  1. A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet úgy kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, milyen módon kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot (pl. a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz), illetve mitől kívánja a jövőre nézve eltiltani a birtoksértőt.

 

Felhívom a figyelmét, hogy az új birtokvédelmi szabályok szerint a jegyző NEM folytathat le bizonyítást hivatalból! Valamennyi bizonyítékot a kérelmezőnek kell megjelölnie és a hatóság rendelkezésére bocsátania, illetve a kérelmezőnek kell – lehetőleg már a birtokvédelmi kérelemben – indítványoznia tárgyalás vagy szemle tartását, tanú meghallgatását.

Ezért célszerű a kérelemhez csatolni az ügy kezdetekor rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelyek lehetnek pl. okiratok, fényképek, helyszínrajz, kitűzési vázrajz stb.

Amennyiben a birtoksértés ténye tanúkkal igazolható, célszerű megjelölésük (név, lakcím, és hogy mely birtoksértő tény, körülmény vonatkozásában kérik a meghallgatásukat).

Amennyiben kéri tárgyalás vagy szemle megtartását, úgy azt szintén a birtokvédelmi kérelem benyújtásakor kell kérnie.

Amennyiben semmilyen bizonyítási indítványt nem jelölnek meg, a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A birtokvédelmi eljárás ILLETÉKKÖTELES, 3.000,-Ft illetékbélyeget kell leróni a birtokvédelmi kérelmen. Lehetőség van az eljárásban költségmentességi kérelemről szóló formanyomtatvány benyújtásával költségmentességet kérni, amennyiben a kérelmet benyújtó a költségmentességi feltételeknek megfelel. A kérelemről a jegyző dönt. Amennyiben hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg az illetéket, az eljárást meg kell szüntetni!

 

Letöltések:

Birtokvédelmi nyomtatvány

 

Skip to content