Adóügyek

Adózással kapcsolatos beszedési adószámlák:
 • Gépjárműadó beszedési számla: 11749008-15432357-08970000
 • Magánszemélyek kommunális adója számla: 11749008-15432357-02820000
 • Iparűzési adó beszedési számla: 11749008-15432357-03540000
 • Államigazgatási eljárási illeték számla: 11749008-15432357-03470000
 • Bírság beszedési számla: 11749008-15432357-03610000
 • Idegen bevételek elszámolási számla: 11749008-15432357-04400000
 • Késedelmi pótlék beszedési számla: 11749008-15432357-03780000
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számla: 11749008-15432357-08660000
 • Talajterhelési bírság beszedési számla: 11749008-15432357-03920000
Adó naptár:

HATÁRIDŐ          Az adókötelezettség jogcíme

Január 15.            A magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bevallása

Február 15.         KATA adóalany egyszerűsített adóalap-megállapítás bejelentése

Március 15.        A helyi iparűzési adóelőleg, magánszemélyek kommunális adója, és gépjárműadó I. félévi részének befizetése

Március 31.        A talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése

Május 31.            A helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már előző évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Szeptember 15. A II. félévi iparűzési adóelőleg, magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó befizetése

December 20.   Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése

 

Magánszemélyek kommunális adója:

Igénybe vehetik: magánszemélyek, akik a naptári év első napján a lakás tulajdonosai vagy a lakás bérleti jogának jogosultjai. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

 1. A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény
 2. Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény

Nyomtatványok:

 

Gépjármű adó:

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely vagy telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Adófizetésre kötelezett:

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint – amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik – az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.

Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

 • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról készült jegyzőkönyv, ill. határozat
 • Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Gépjárműadó mentességben 2013. január 1-jétől az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozottságát az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja:

a) a Zala megyei Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, vagy

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal – amely a mozgásszervi fogyatékosságot igazolja -, vagy

c) a 18. életév alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással.

Amennyiben Ön a fent említett dokumentumok egyikével sem rendelkezik, akkor a Zala Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve fogja adómentességre való jogosultságát megállapítani. Ehhez a rendelkezésére álló, a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos eredeti orvosi dokumentumokat az adóhivatalánál kell benyújtania. Az önkormányzat megkeresi a rehabilitációs szervet a szakvélemény kiadása céljából.

A fenti igazolások valamelyikének benyújtása esetén a mentesség továbbra is egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után adható 13.000 forint erejéig.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 napon belül, a vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával.

Kapcsolódó jogszabály, rendelet:

 1. A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
 2. Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény

Nyomtatványok:

 

Helyi iparűzési adó:

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek, nyomtatványok:

 

Jövedéki adó:

 

Adóigazolási kérelem:

Igénybe vehetik: vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények és magánszemélyek.

Ügyintézés kezdeményezhető: az adóigazolást kérő adatlapot kell kitölteni, amit személyesen illetve postán vagy faxon is el lehet küldeni a hivatalnak.

Szükséges iratok: cégkivonat, vállalkozói igazolvány, meghatalmazás.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Adóirodán szerezhető be.

Ügyintézés díja: 2016.01.01-től illetékmentes.

 

Méltányossági kérelem:

Igénybe vehetik: magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények.

Ügyintézés kezdeményezhető: méltányossági kérelmet lehet személyesen illetve postán vagy faxon is küldeni a hivatalnak.

Szükséges iratok: magánszemély esetén a jövedelem és rezsiköltség igazolása, eltartottak száma, vagyonelemek (gk., nyaraló, lakás stb.)
Vállalkozások esetében mérlegadatok, a vagyonállapot kimutatása, hitelek, követelések feltüntetése, likviditás.

Szükséges nyomtatványok, űrlapok: az egyedi kérelem nem nyomtatványhoz kötött.

Ügyintézés díja: Itv. 33.§ (2) 23. Illetékmentes eljárás az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás –ide értve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is – kivéve az adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Itv. 29.§ (8)A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Az illetéket csekken vagy utalással kell befizetni. Az erről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

 

Talajterhelési díj:

Igénybe vehetik: vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbejelentkezési lapot kell kitölteni amit személyesen illetve postán, faxon is el lehet küldeni a hivatalnak. Évente március 31-ig adóbevallást kell tenni.
Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap, az éves fogyasztást igazoló elszámolás. Törlésekor a csatorna hálózatra történő rákötésről a Zalavíz Zrt. által kiállított igazolás.

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Adóirodán szerezhető be, illetve innen a honlapról letölthető.

Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

 1. A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 2. Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény
 3. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

 

Egyéb nyomtatványok :

 

 

 

Skip to content