Sajtóközlemény

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00021

2020/07/09

KISKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény               

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00021

Kiskutas déli területének csapadékvíz rendezése

Kiskutas Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00021kódszámú pályázattal 65054419,- Ft 100%-os támogatásban részesült a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Kiskutason.

A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése.

Kiskutas település északnyugati, valamint Zalaboldogfa település kelti területeiről lefolyó csapadékvizek Kiskutas belterületének déli szakaszán, a közút nyugati oldalán feltorlódva, elöntik az ott elhelyezkedő családi házas ingatlanokat. A csapadékvíz elvezető létesítmények – árkok, csőátereszek – jellemző pontjait, illetve méreteit geodéziai felméréssel határoztuk meg.

Kiskutas belterületének déli végén, a közút menti nyugati oldali árokhoz – így az onnét keleti oldalra átvezető csőátereszhez – az alábbi vízgyűjtő területek csatlakoznak.

A tervezési terület környezetében elvezetésre kerülő felszíni vizek befogadója a Szentmártoni-patak.

A dél felől érkező vizek két völgyfenéken érkeznek a Fő út déli végéhez.

Az első lakóépület udvarát egy ásónyomnyi körárok (a nyugati és keleti kerítés mentén kiépítve) igyekszik megvédeni a II. jelű részvízgyűjtő vízétől.

Az északi árok nem képes az északi vízgyűjtőről érkező csapadék kiöntésmentes továbbvezetésére.

A vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezésnél figyelembe vesszük: Az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei környezetvédelmi, területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket, koncepciókat és programokat, továbbá a helyi építési szabályzatot, a településrendezési tervet (a továbbiakban együtt: a településrendezési eszközök), illetve – amennyiben rendelkezésre állnak – a védett természeti területek kezelési terveit, Natura 2000 területek fenntartási terveit, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiát, a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket és az ezekhez kapcsolódó intézkedési programokat.

A határvizeken végzett vízimunkák és megvalósítandó vízilétesítmények esetében a határvizekre vonatkozó nemzetközi egyezményekben és az azok végrehajtására hozott határozatokban foglalt előírásokat.

A vízzel kapcsolatos információkat a környezeti kommunikációban és környezeti nevelésben erősíteni kell.

Az alkalmazható vízgazdálkodási szemléletformáló akciók:

• monitoring rendszer az iskolában a vízfelhasználás nyomon követésére,

• figyelemfelkeltő applikációk kihelyezése a víztakarékosságról mosdókba, tantermekbe, bejárati ajtókhoz,

• az iskolai/óvodai takarítószemélyzet megismertetése a víz- és vegyszertakarékos munkavégzés lehetőségeivel, bevonásuk a mozgalomba.

Emellett a diákok/gyermekek parkosítási programot szerveztek az iskola- óvoda udvaron a csapadékvíz talajban tartásának fokozása céljából. A szemléletformálás eszközei lehetnek játékos megoldások, pl. a víztakarékosság és vízmegőrzés háztartási praktikáit megjelenítő társasjátékok, ilyen témájú diákkonferenciák.

A projekt tervezett befejezése: 2021.09.30.

Kapcsolattartó: Halász Gábor polgármester

Cím: 8911 Kiskutas, Fő utca 63.

Telefon: 92/593030

 

Skip to content