Eb tartás eb összeírás !

Tisztelt Ebtartó és Ebtulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ( a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat-  ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Gyűrűs/Kemendollár/Pókaszepetk/Vöckönd/Zalaistvánd Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „ Ebösszeíró adatlapot„ kitölteni és legkésőbb 2018. 03. 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)  Korm. rendelet 17/B§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen és / vagy postai úton: Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalban 8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6.

elektronikus úton: gyurica.eva@pokaszepetkikoh.hu e-mail címre lehet.

AZ EBÖSSZEÍRÓ LAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. 03. 31. Felhívom a Tisztelt Ebtartó figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:

Pókaszepetk, 2018. február 6.

Bucsák Katalin jegyző

Adatlap letöltése!

Skip to content