Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás

Tisztelt Szülők!

Az önkormányzat felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) 2018. április 15-éig jelezheti az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

(A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § a) pontja alapján.)

Ha a bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján.)

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a gyermek három éves koráig, illetve ezen túl az óvoda érettség eléréséig.

(A 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a alapján.)

A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, akkor egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc gyermek nevelhető, gondozható.

(A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49. § (1)-(2) bekezdése alapján.)

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

  1. a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30

napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

  1. aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
  2. ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
  3. ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
  4. b) a védelembe vett gyermeket.

(A 1997. évi XXXI. törvény 43/A. § (3) bekezdése és 43. § (3) bekezdése alapján.)

A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt a Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalnál (8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6.) lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben. A formanyomtatvány a www.pokaszepetkikoh.hu honlapról letölthető.

(A jogszabályok megtekinthetőek a www.njt.hu oldalon.)

Bucsák Katalin s.k.

jegyző

Igénybejelentő lap

 

Skip to content