Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi ügyek:

Születés anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése

Házasságkötési szándék bejelentése

Születési név megváltoztatása

Házassági név megváltoztatása

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Hazai anyakönyvezési ügyek

 

 

1. Születés anyakönyvezése

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek a születést követő első munkanapon kell bejelenteni. Ha a szülés intézetben történt, az intézet vezetője, ha intézeten kívül történt, a szülők vagy a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Ha a szülésnél nem orvos működött közre, a bejelentésre kötelezett 8 napon belül köteles bejelenteni.

Szükséges iratok:

 • orvosi igazolás a gyermek születéséről
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy közjegyző előtt létesített regisztrált élettársi kapcsolat kivonata
 • szülők személyazonosító igazolványa / vagy útlevele és lakcímigazolványa

Ha a szülők nem házasok:

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,

2.Házasságkötés

Magyarországon házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.

Szükséges iratok:

 • személyi igazolvány/ útlevél/ és lakcímigazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elváltnak: a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegynek: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • regisztrált élettársaknak: közjegyzői okirat
 • családi állapot igazolása

Házasságkötés előtti teendők

A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, a házasságkötés tervezett időpontja előtt legkorábban 12 hónappal, de legkésőbb 30 nappal.

Külföldi állampolgárok esetében: tanúsítvány, mely igazolja, hogy az adott állam joga szerint a nevezett felek házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

A házasságkötés megelőző eljárásról készült jegyzőkönyv egy évig érvényes.

3. Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolatot két 18. életévét betöltött, azonos nemű személy létesíthet. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Az élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, és a szükséges iratok megegyeznek a házasságkötési eljárásban előírtakkal. A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a bejegyzett élettársakra. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját az anyakönyvvezető a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki.

 

4. Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet az azt követő munkanapon kell a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél bejelenteni.

Szükséges iratok:

 • az orvos által kiállított halott-vizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata / vagy közjegyzői okirat regisztrált élettársi kapcsolatról
 • elvált elhunytnak a válásról szóló jogerős bírósági végzés vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegy családi állapotú elhunytnak a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímigazolványa, vezetői engedélye, útlevele, tartózkodási engedélye

5. Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset) Magyarországon anyakönyveztetni kell.

Hazai anyakönyvezés kérésekor minden esetben igazolni kell a magyar állampolgárságot, mely történhet

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes magyar útlevéllel
 • állampolgársági bizonyítvánnyal

Születés hazai anyakönyvezése

A születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

 • jegyzőkönyv
 • szülők magyar állampolgárságának igazolása
 • külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy annak másolata
 • a szülők személyi azonosítója
 • az anya leánykori családi neve
 • a gyermek származási helye
 • házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a gyermek születésének időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Házasság hazai anyakönyvezése

A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

 • jegyzőkönyv
 • mindkét fél állampolgárságának igazolása (személyi ig., útlevél fénymásolata)
 • a külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
 • házasságkötés előtti családi állapot
 • magyar állampolgár(ok) születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata
 • házasság előtti elvált illetőleg özvegy családi állapot okirattal történő igazolása (jogerős bírósági ítélet vagy elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • személyi azonosító
 • a házastársak apjának családi és utóneve, anyja leánykori családi és utóneve
 • feleség személyes nyilatkozata a házasságkötés utáni nevére vonatkozóan abban az esetben, ha a külföldi okirat nem tartalmazza ezt az adatot
 • mindkét fél által aláírt nyilatkozat a születendő gyermek családi nevére vonatkozóan, ha a házastársak nem viselnek közös házassági nevet

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a házasságkötés időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

A bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

 • jegyzőkönyv
 • a bejegyzett élettársak állampolgárságának igazolása (személyi ig., útlevél fénymásolata)
 • a külföldi anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot
 • magyar állampolgár(ok) születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált illetőleg özvegy családi állapot okirattal történő igazolása (jogerős bírósági ítélet vagy elhunyt házastárs/élettárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • személyi azonosító az élettársak apjának és családi és utóneve, anyja leánykori családi és utóneve

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

Haláleset hazai anyakönyvezése

Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok, adatok:

 • jegyzőkönyv
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása
 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
 • születési anyakönyvi kivonat vagy annak másolata
 • házassági anyakönyvi kivonat/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonat vagy annak másolata
 • az elhunyt illetőleg házastársának személyi azonosítója
 • az elhunyt anyjának leánykori neve

A jegyzőkönyv valamennyi adatának a haláleset időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie.

6. Házassági név megváltoztatása

A házassági névviselés szabályait a polgári törvénykönyv tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt.
Házassági név módosítására – a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnése után – a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes. / A kérelmet be lehet nyújtani bármelyik anyakönyvvezetőhöz, aki továbbítja a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnek./
A házassági névmódosítás illetéke 5000.- Ft.

7. Születési név megváltoztatása

A névváltoztatási kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható (nemcsak lakóhely szerint).
A névváltoztatási kérelem illetéke 10.000.- Ft, az eljárás ügyintézési határideje 45 nap. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. A névváltozás a kiskorúakra is kiterjed, kivéve, ha azt nem kérik.

Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000,- Ft .

Alkalmazott jogszabályok:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

32/2014.(V.19.)KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1979.évi 13.tvr. a nemzetközi magánjogról

1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről

1993.évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

Formanyomtatvány: Szükség esetén helyben kerül kitöltésre.

Az ügyintézéshez a szükséges okmányokat kérjük hozzák magukkal!

 

Nyomtatványok:

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása céljából

 

Skip to content